Aviso Legal

Responsable legal

  • EDICIONS DO CUMIO S.A.U.
  • A-36.055.234
  • Pol.Ind. A REIGOSA, Parcela 19
  • 36827 Ponte Caldelas

Datos Rexistrais:  Registro Mercantil de Pontevedra, Folio 115, do libro 653 Inscripción 1ª, Hoja 8994.


Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, os xulgados e os tribunais do domicilio do usuario. 

Asemade, en cumplimento do disposto na Ley de Resolución Alternativa de Litigios, informamos ós consumidores que, para a resolución alternativa de eventuais controversias pode acudir á plataforma europea de resolución de litixios en liña https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 


Condicións de uso

As presentes condicións legais regulan o uso permitido desta páxina web que EDICIONS DO CUMIO S.A.U., pon a disposición dos usuarios de Internet. Se non está conforme con estas condicións legais, debe abandonar esta páxina web.
O usuario obrígase a usar a web, os servizos e os seus contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, deberase abster de:
– Suprimir, eludir ou manipular o copyright e demais datos identificadores dos dereitos dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que puideren incluír os contidos.
– Introducir programas, virus, macros ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración na páxina web ou nos sistemas informáticos que a soportan.
– Usar ou instalar programas ou dispositivos capaces de invalidar os controis ou contrasinais de seguridade establecidos por EDICIONS DO CUMIO S.A.U., estando igualmente prohibido descifrar as claves, sistemas ou algoritmos de cifrado ou calquera outro elemento de seguridade da páxina web ou de calquera dos seus usuarios.
– Realizar unha copia ou captura de pantallas da páxina web sen a autorización expresa de EDICIONS DO CUMIO S.A.U.
– Efectuar copias ou versións da páxina web ou do seu código fonte sen o consentimento expreso de EDICIONS DO CUMIO S.A.U.

– Realizar calquera tipo de comportamento contrario á lei ou á boa fe.


Exclusión de responsabilidade

EDICIONS DO CUMIO S.A.U. non se fai responsable das perdas ou prexuízos que lle poida ocasionar ao usuario por virus, indispoñibilidade ou calquera outro comportamento anómalo da páxina web. EDICIONS DO CUMIO S.A.U. adoptou todas as medidas de seguridade ao seu alcance e segundo o estado actual da técnica para garantir o correcto funcionamento da web e evitarlle a xeración de calquera tipo de dano ao usuario.
EDICIONS DO CUMIO S.A.U. non se fai responsable dos comentarios ou das opinións expresadas polos usuarios. Se detecta algún contido inapropiado ou que infrinxa a lei ou os dereitos de terceiros, pódeo comunicar no noso enderezo de correo electrónico.


Enlaces

EDICIONS DO CUMIO S.A.U. declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou pola información que se preste noutras páxinas enlazadas con esta web. EDICIONS DO CUMIO S.A.U. non controla nin exerce ningún tipo de supervisión sobre as páxinas enlazadas. Os usuarios que utilicen estes enlaces deberán consultar as condicións legais expostas nas páxinas de destino.


Propiedade intelectual

Os textos, imaxes, logos, signos distintivos, sons, animacións, vídeos, o código fonte e o resto de contidos incluídos nesta web son propiedade de EDICIONS DO CUMIO S.A.U., ou dispón, de ser o caso, do permiso para o seu uso e/ou a súa explotación.
Os usuarios desta páxina web poderán levar a cabo a reprodución ou o almacenamento dos contidos existentes nesta páxina para o seu uso persoal exclusivo ou as finalidades autorizadas nas condicións legais de contratación dos nosos produtos e servizos. Calquera outra transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento total ou parcial dos contidos almacenados nesta web queda expresamente prohibida, agás previo e expreso consentimento de EDICIONS DO CUMIO S.A.U.


Lexislación e xurisdición

Esta páxina web réxese pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario. No caso de que a parte compradora teña o seu domicilio fóra de España ou que se trate dunha compravenda realizada por unha empresa, ambas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais de Pontevedra (España).


Versión

Este aviso legal ten data do 20/12/2021 e calquera modificación dos seus termos será publicada na páxina web.