Política de privacidad

Política de privacidade

Responsable dos datos

En virtude do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos, infórmaselle do seguinte:

Os datos que nos comunique a través de esta páxina web serán objecto de tratamento.

O responsable do tratamento de sus datos EDICIÓNS DO CUMIO, SA, con CIF A-36.055.234 en diante CUMIO.COM, con domicilio situado no polígono industrial A Reigosa, parcela 19, 36827 Ponte Caldelas, Pontevedra, teléfono de contacto 986 761 045, é a responsable dos datos tratados. Entre os que se incluirán os datos persoais recollidos e tratados desde esta páxina web.

Pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos do responsable do tratamento, para calquera tema relativo o tratamento de datos de carácter persoal, a través da dirección de correo electrónico de contacto protecciondatos@cumio.com.


Recollida de datos

CUMIO.COM unicamente recolle os datos de carácter persoal que nos proporcione a través dos formularios incluídos na páxina web e dos nosos enderezos de correo electrónico.

Usos e finalidades dos datos recollidos


En www.cumio.com recóllense os datos de carácter persoal coas finalidades que se detallan a continuación. Se non está conforme con algunha delas, pódeo comunicar no enderezo de correo electrónico de contacto. Os usos e finalidades previstos son:

Registro y Gestión de Usuarios

La información que nos proporcione en el formulario de registro se utilizará para la gestión de los usuarios de la página web.


Club de lectores

A información que nos proporcione a través da área de Club de lectores utilizarase para a xestión e publicación dos seus comentarios na nosa páxina web.

Envío de información

Os datos que nos facilite nos correos ou formularios de contacto e do Club de lectores serán empregados coa finalidade de lle remitir por correo electrónico información comercial sobre os produtos, as ofertas e as promocións de CUMIO.COM. Se non desexa recibir este tipo de información, poderánolo comunicar a través do enderezo de correo electrónico de contacto.


Comunicación de datos a terceiros

CUMIO.COM ten prevista a comunicación dos seus datos persoais a terceiros nos supostos que se detallan a continuación. Se non está conforme con algunha destas cesións, pódeo comunicar no enderezo de correo electrónico de contacto. As comunicacións previstas son:


Comunicacións establecidas na lei


Os seus datos seranlles comunicados a terceiros nos supostos en que unha norma legal así o estableza (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais etc.).

Empresas do Grupo

Os datos enviados coa finalidade de participar nos nosos procesos de selección de persoal, son cedidos ás empresas do grupo, coa finalidade de que poda optar ós procesos de selección de persoal que se realicen en calquera das nosas empresas. Si non desexa que se realice esta comunicación pode indicalo a través da nosa dirección de correo electrónico de contacto.

O tratamento en xeral inclúe a conservación dos datos, a comunicación ós departamentos apropiados de cada empresa e incluso a comunicación dos datos entre as distintas empresas do grupo.

Exercicio dos dereitos

As bases xurídicas do tratamento son o consentimento expreso proporcionado polo interesado, o interese lexítimo do responsable e la execución de unha relación contractual.

É necesario que o interesado proporcione os datos para poder prestar os servicios encomendados. En caso de non facilitarse ditos datos, o responsable do tratamento no poderá levar a cabo ditos servicios.

Los datos persoais serán conservados durante o prazo de conservación legalmente obrigatorio e un período adicional de catro años.

El interesado ten a posibilidade de solicitar ó responsable o acceso os seus datos persoais, a súa rectificación, a súa supresión, a limitación do seu tratamento , oporse a dito tratamento ou exercer a portabilidade dos datos que sexan tratados de forma automatizada.

Para exercitar os seus dereitos debe axuntar copia do documento oficial que o identifique (DNI, carnet de conducir ou pasaporte) á dirección de correo electrónico de contacto ou á nosa dirección postal sita en Polígono Industrial A Reigosa, parcela 19; CP 36827 Ponte Caldelas (Pontevedra).

En caso de conflito, o interesado pode acudir á Axencia Española de Protección de Datos ou a calquera outra autoridade de control competente para entender das súas reclamacións.

O interesado pode retirar o seu consentimento en calquera momento, sin que iso afecte á licitude dos tratamentos baseados no consentimento previo a súa retirada.

Os datos do interesado non serán usados para decisións individuais automatizadas.